Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Bluebell

 

 

 • 1. Część wstępna

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Hurtowni Internetowej (zwanej dalej hurtownią) działającej pod adresem internetowym www.bluebell.pl. Właścicielem i prowadzącym w/w hurtownię jest BlueBell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86, 00-959 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8133809727,  adres  e-mail biuro@bluebell.com.pl.pl  (zwana dalej Spółką).

Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Spółką zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w hurtowni, Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

 

 • 2. Definicje

 

 1. Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

1).Strona – serwis internetowy www.bluebell.pl,

2).Hurtownia– serwis prowadzony przez Spółkę w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość hurtowego nabywania Towarów;

3).Towar – produkt oferowany Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem hurtowni;

4).Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;

5).Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Spółkę za pośrednictwem hurtowni, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Spółki za pośrednictwem hurtowni;

6).Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Spółką, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Spółki Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Spółkę;

7).Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

8).Płatności shoper - Autopay SA

   

 • 3. Wymagania techniczne

 

 1. Minimalne wymagania techniczne:

 - urządzenie podłączone do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą przechowywanie plików cookies.

- przeglądarka www

- posiadanie konta email – do odbierania i wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną,

2.W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 1024 x 768.

3.Spółka nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.

4.Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres email.

5.W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez Stronę.

6.Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany.

7.W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

 

 • 4. Warunki korzystania ze Strony przez Klienta

 

1.Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie hurtowni oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.

2.Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

1).treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,

2).treści zawierających informacje nieprawdziwe,

3).treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),

4).treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Spółka może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Spółka może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

3.Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

 

 • 5. Warunki wykonywania transakcji

 

1.Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2.Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka prowadzi za pośrednictwem hurtowni wyłącznie sprzedaż hurtową.

3.Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

4.Towary oferowane przez Spółkę w hurtowni są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Spółka dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez Spółkę we wszelkich formach sprzedaży.

5.Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient musi założyć własne konto na Stronie, które następnie zostaje zweryfikowane przez Spółkę. Prawo do zakupu mają firmy oraz osoby kupujące ilości hurtowe. Konto na Stronie przyczyni się też do usprawnienia procesu składania Zamówień w przyszłości.

6.Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną dotyczącą Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta), przekazaną na podany przez Klienta adres email.

7.Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 8:00-16:00.

8.Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Towaru (w szczególności model lub rozmiar) zgodnie z treścią formularza. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

9.W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, przedstawiciel hurtowni może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub wiadomością email w celu wyjaśnienia wątpliwości. W sytuacji, w której Spółka nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Spółka może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Transakcji, ze zwrotem Towaru na koszt Spółki.

10.Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Spółce oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres email sklep@bluebell.pl, przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w ust. 7 powyżej, uważa się za złożone o godzinie 8.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w ust. 7 (co ma znaczenie dla stwierdzenia, czy ww. oświadczenie Klienta zostało złożone przed dokonaniem wysyłki Towaru stanowiącego przedmiot Transakcji). Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części X poniżej uprawnienia do odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru.

11.Dostarczenie zamówionego Towaru następuje zwyczajowo w terminie od 3 do 9 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności, w rozumieniu postanowień części VII ust. 4. Dostarczenie towaru może nastąpić w dłuższym terminie jeśli zamówiony towar wymaga indywidualnego zamówienia czy modyfikacji zgodnie z żądaniem Klienta, o fakcie tym Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia i dokonaniem płatności. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami hurtowni lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust. 10 powyżej stosowanych odpowiednio.

12.Hurtownia może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

13.Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem. Klient dokonujący płatności kartą (zgodnie z częścią VII ust. 1 pkt 1) otrzyma także pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania Transakcji kartą.

14.Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez doręczyciela wybranego przez Spółkę (jednakże z zastrzeżeniem wybranej przez Klienta jednej spośród proponowanych przez Spółkę opcji dostarczenia, obejmującej również wysokość kosztów dostarczenia)na adres wskazany w Zamówieniu.

 1. Składając zamówienie, klienci będący przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Polski), którzy chcą nabyć towary ze stawką podatku VAT wynoszącą 0%, oświadczają, że zakupiony towar zostanie wywieziony poza granice Polski, zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t.).

 

 • 6 Rejestracja w sklepie

 

 1. Hurtownia umożliwia Kupującym założenie indywidualnego konta (konto użytkownika).
 2. Założenie konta następuje poprzez:

- wpisanie przez Kupującego adresu email oraz ustalonego przez siebie hasła oraz uzupełnienie danych adresowych, tj. imienia, nazwiska, adresu (ze wskazaniem miejscowości, ulicy, kodu pocztowego, numeru telefonu), a w przypadku Kupujących prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo również firmę, NIP, imię i nazwisko osoby kontaktowej,

- potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

 1. Konto zostaje zatwierdzone przez przedstawiciela Spółki, o czym, Kupujący zostanie powiadomiony drogą e-mail.
 2. Zalogowanie się do konta następuje poprzez wpisanie przez Kupującego adresu e-mail (login) oraz hasła wskazanego przez Kupującego przy założeniu konta.
 3. Kupujący powinien aktualizować dane uzupełnione po założeniu konta niezwłocznie po zmianie tych danych.
 4. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( U. 2014, poz. 1182 j.t. z późn. zm.), tj. w celu umożliwienia realizacji przez Sprzedawcę zawieranych umów, w tym w szczególności dostarczenia towaru i wystawienia dokumentów księgowych jak również celem marketingu bezpośredniego własnych produktów. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, może również żądać usunięcia danych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 

 • 7 Ceny towarów i koszty dostawy

 

1.Ceny Towarów oferowanych przez Spółkę w hurtowni wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.

2.Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.

3.Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów dostarczenia.

4.Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

 

 • 8 Dokonywanie płatności

 

1.W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

1). płatność kartą (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCardElectronic) za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez Przelewy24.pl.

2). „Płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24.pl, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez Przelewy24.pl.

3)przelew zwykły na rachunek bankowy Spółki w Nest Bank

w tytule należy podać numer zamówienia

4) Płatność – zakup na kredyt - za pośrednictwem umowy kredytowej – dokonywana na podstawie Umowy Kredytowej z bankiem wskazanym przez Przelewy24.pl.

2.Klient dokonujący płatności opisanej w ust. 1 pkt 1), 2) lub 3), tj. płatności kartą, płatności on-line lub przelewu zwykłego, powinien dokonać Płatności w terminie 2 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Spółka uprawniona jest do odstąpienia od Transakcji.

 1. Płatność wynikająca z 4) uzależniona jest od akceptacji i zawarcia Umowy kredytowej z bankiem wynikającym z 4). Jednakże okres ten nie może trwać dłużej, niż 2 dni robocze.

4.W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia otrzymany przez Klienta zgodnie z postanowieniami części V ust. 6.

5.Płatność uznaje się za dokonaną:

a.po autoryzowaniu Płatności przez Przelewy24.pl, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line (ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej części) oraz zakupów na kredyt;

b.po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Spółki, w przypadku przelewu zwykłego (ust. 1 pkt 3 niniejszej części);

6.Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem Przelewy24.pl

a.płatności kartą (ust. 1 pkt 1)

Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty. W szczególności Klient powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych opisanych w części III.

b.płatność on-line (ust. 1 pkt 2)

W przypadku dokonywania przelewu PayU Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten bank.

 

 • 9 Warunki dostawy

 

 1. Dostawa towarów może następować, według wyboru Klienta, za pośrednictwem firm kurierskich wskazanych w dziale „Dostawa” oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej
 2. Przy odbiorze towaru Kupujący proszony jest o sprawdzenie czy przesyłka nie posiada uszkodzeń, czy jest nienaruszona i zgodna z zamówieniem Kupującego.
 3. W razie stwierdzenia przez Kupującego, że przesyłka jest uszkodzona, niekompletna lub niezgodna z zamówieniem, Kupujący jest proszony o nieprzyjmowanie przesyłki oraz, jeśli to możliwe, spisanie protokołu szkody z kurierem, a także zgłoszenie zaistnienia takiego faktu Sprzedawcy.

 

 • 10 Reklamacje

 

 1. Jeśli Kupującym jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru, z wyjątkiem stwierdzenia fabrycznej wady towaru.
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru, koszty odesłania towaru do Sprzedawcy, a w wypadku żądania wymiany towaru na nowy również koszt wysyłki towaru do kupującego pokrywa Sprzedawca.
 3. W razie odstąpienia od umowy z powodu istnienia wady rzeczy, Sprzedawca zwraca kupującemu całość wpłaconej przez niego należności, jak również pokrywa koszt zwrotu towaru.

 

 • 11. Ochrona danych osobowych, polityka prywatności

 

1.Dane osobowe Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie, przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Administratorem danych osobowych jest Spółka, która przetwarza je na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oddanych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) (dalej RODO) w celach związanych z realizacją Transakcji dokonywanych w ramach Sklepu Internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, a także na podstawie zgody Klienta w celach zgodnych z treścią udzielonej przez niego zgody, w tym celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Podane przez Klienta dane osobowe, będą przetwarzane w celach wskazanych w zdaniu poprzednim na podstawie art. 6 ust. 1 lit, a), b) i f) RODO.

 1. W Spółce wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym Klient może się kontaktować w sprawach związanych ze swoimi danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji swoich praw w tym zakresie:
 2. listownie, na adres: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – BlueBell Sp. z o.o., 00-959 Warszawa, ul. Hoża 86;
 3. mailowo, na adres: biuro@bluebell.com.pl;

3.Dane osobowe Klienta, Spółka może udostępniać:

 1. operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do rąk Klienta przesyłek wysyłanych w wykonaniu Transakcji lub w związku z jej zawarciem, wykonywaniem lub zakończeniem;
 2. doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie Transakcji;
 3. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe Klienta;
 4. podmiotom, z których usług Spółka korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez Spółkę działań marketingowych i reklamowych.

4.Dane osobowe Klientów Spółka nie przekazuje poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

5.Dane osobowe Klientów będą przechowywane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Transakcji. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w prawnie usprawiedliwionych celach Spółki, dane te będą przechowywane na czas ich realizacji, natomiast w przypadku danych osobowych uzyskanych na podstawie zgody Klienta, do czasu cofnięcia zgody.

6.Na podstawie RODO Klientowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

3) prawo do usunięcia danych;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do dokonywania Transakcji w ramach hurtowni. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w hurtowni. Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych i informacyjnych, które dokonywane są tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od Transakcji realizowanych w ramach hurtowni.

8.Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w hurtowni, powinien wpisać na Stronie w zakładce newsletter adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta, chęć otrzymywania takich informacji. Do przetwarzania danych Klienta w ramach usługi newsletter postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

9.Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w wiadomości email przekazanej Klientowi za pośrednictwem Strony, w tym informacji zwrotnej, o której mowa w części V ust. 6.

10.Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem Strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych (np. protokołem transmisji SSL).

 

 • 12. Postanowienia końcowe

 

1.Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Spółką.

2.Z uwagi na problemy z identyfikacją przesyłek przychodzących Spółka sugeruje, aby Klient, który zamierza nadesłać przesyłkę „za pobraniem” lub na koszt odbiorcy (w warunkach w których koszt przesyłki obciąża Spółkę) uprzedził Spółkę o przesłaniu tego rodzaju przesyłki (w korespondencji elektronicznej na adres email sklep@bluebell.pl.

3.Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Spółkę pocztą elektroniczną.

4.Spory pomiędzy Klientem a Spółką, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6.Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Spółkę w drodze złożonego na Stronie oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Strony posiadających własne konto na Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień regulaminu obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień regulaminu) zostanie określony przez Spółkę, jednakże nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Spółkę oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia - każdą Transakcję regulują postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30 października 2023 r.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Blog archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl